top of page

הרקע לתכנית

מאז קום המדינה מתמודדת החברה בישראל עם קונפליקט בלתי פתיר בסוגיות "תורה ומדינה". לקביעות ההלכה בנושאים אלה כגון הזהות היהודית, מעמד האישה, היחס למי שאינו יהודי, נישואין, גירושין ועוד, יש משקל מכריע בקביעת דפוסי החיים במדינת ישראל. אולם במקרים רבים הכרעות ההלכה נתפסות כארכאיות, לא הגיוניות ולא הומאניות. מצב זה גורם תסכול רב ושסע עמוק בחברה הישראלית. כל ניסיון לגשר על הפערים איננו מצליח משום שלמעשה ההיגיון והשפה של שתי התרבויות – ההלכתית והאזרחית, אינם נפגשים.

המשך

 

 

 

 

bottom of page